Gelezen


Er is een inwerking van de Geest op de mens vóór Hij in hem woont. De Geest is kritisch en wervend bezig met de mensen die Jezus nog niet als Heer erkennen, o.m. door het missionair getuigenis van de gemeente. Daardoor wil Hij hen brengen tot aanvaarding van het in Jezus aangeboden heil. Waar een mens tot die erkenning komt en tot aanvaarding van dat heil, daar begint de inwoning van de Geest. Is op deze manier de inwoning van de Geest in de gelovigen te onderscheiden van de daaraan voorafgaande, meer algemene inwerking; aan de andere kant mogen wij die inwoning niet in zeer speciale, buiten-gewone, zin verstaan als een tweede fase in het leven van de Christen, die door een lange periode van het begin van de geloofsweg gescheiden kan zijn. Ik kom vanuit een andere gezichtshoek hierop aanstonds nog terug, maar wil er nu reeds op wijzen dat deze zienswijze moeilijk in overeenstemming te brengen is met wat Paulus in 1 Kor. 12:3 zegt, namelijk dat niemand kan zeggen 'Jezus is Heer' dan door de Heilige Geest. 'Jezus is Heer' is het oudste christelijke credo, de meest elementaire formulering van het christelijke geloof. Welnu, het belijdend na spreken van deze meest fundamentele geloofsuitspraak is volgens de apostel onmogelijk zonder de Heilige Geest. Waar geloof is, daar is de Geest. Daar woont Hij in de mens. (Jan Veenhof)GJG
 
terug