ANBI Hervormde Gemeente Vreeswijk

A. Algemene gegevens
 
Naam ANBI:   Hervormde Gemeente Vreeswijk te Nieuwegein-Zuid
RSIN/Fiscaal nummer 8067.74.824
KvK nummer 76427579
Website adres: www.hervormdvreeswijk.nl
E-mail: info@hervormdvreeswijk.nl
Adres Dorpskerk: Dorpsstraat 53
Postcode/Plaats:   3433 CM   Nieuwegein
Adres De Voorhof: Wiersdijk 8b
Postcode/Plaats: 3434 BP   Nieuwegein
Postadres: Postbus 1105
Postcode: 3430 BC
Plaats: Nieuwegein
 
De Hervormde Gemeente Vreeswijk te Nieuwegein is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten “. (ordinantie 1 artikel 1 lid 1 kerkorde).
Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 1 van de kerkorde.
De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk.Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: kerkorde Protestantse Kerk in Nederland.
De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Hervormde Gemeente Vreeswijk  te Nieuwegein-Zuid

B. Samenstelling bestuur

Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad 22 leden, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente.
Het College van kerkrentmeesters is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en de gebouwen van de gemeente, met uitzondering van diaconale aangelegenheden. De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening.  Het college bestaat uit tenminste drie leden. Verder  hebben zowel de kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het regionaal college voor de behandeling van beheerszaken. (Ordinantie 11, art. 3).

C. Doelstelling/visie
  1. De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.
    De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God.
  2. Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen.
  3. Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.
D. Beleidsplan

Het beleidsplan van de Protestantse Kerk kunt u vinden via deze link: Beleidsplan Protestantse Kerk in Nederland
Het beleidsplan van onze gemeente kunt u vinden via volgende link: Beleidsplan Hervormd Vreeswijk

E. Beloningsbeleid

De beloning van de predikant van onze gemeente is geregeld in de ‘Generale regeling rechtspositie predikanten’. De beloning van de overige medewerkers in loondienst, zoals kerkelijk werkers, kosters/beheerders, is geregeld in de ‘Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse kerk in Nederland’.
De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u via deze link: Generale regelingen Protestantse Kerk in Nederland.
Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

F. Verslag Activiteiten

De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad. Een uittreksel van de belangrijkste gegevens treft u hieronder aan.

G. Voorgenomen bestedingen

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk kerkenwerk (of kerk-zijn) vertoont een grote mate van continuïteit: de predikanten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. In de kolom begroting in het overzicht onder H. is dit cijfermatig in beeld gebracht.

H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting

Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de verschillende kolommen inzicht in de begrote en daadwerkelijke ontvangsten en bestedingen voor de jaren 2019, 2020 2021.  Deze cijfers zijn inclusief de exploitatie van de begraafplaats en inclusief de ontvangsten en bestedingen van Cross Culture Nieuwegein.
   
Rekening van Baten en Lasten   begroting   begroting  rekening
  2023 2022 2021
baten      
Verhuuropbrengsten onroerende zaken  €       50.700  €       51.700  €     52.358
Rente opbrengsten  €            240  €         1.200  €          238
Opbrengst Kerkbalans, collecten, giften  €     141.200  €      145.500  €    159.126
Door te zenden collecten en giften      
subsidies en bijdragen inclusief Pioniersplek  €       56.000  €       52.000  €     56.665
totaal baten (A)  €     248.140  €      250.400  €    268.387
       
lasten      
Kosten kerkelijke gebouwen excl. Afschrijvingen  €       41.950  €       43.200  €     52.482
kosten niet kerkelijke eigendommen en inventarissen  €         3.000  €         1.500  €       2.404
Kosten predikant en gastpredikanten  €     143.900  €      136.800  €    125.708
Kosten kerkelijke activiteiten incl. Pioniersplek  €       60.000  €       56.600  €     59.808
Afdracht quotum en solidariteitskas  €         7.500  €         8.600  €       8.074
Salarissen en vergoedingen  €         2.700  €         1.800  €       2.349
Kosten beheer en administratie  €         7.500  €         8.000  €       8.141
Rentelasten/bankkosten  €         1.000  €         1.000  €       1.508
totaal lasten (A)  €     267.550  €      257.500  €    260.474
       
Saldo exploitatie baten - lasten (A) € 19.410- € 7.100- € 7.913
       
Incidentele baten en lasten       
Incidentele baten incl. begraafplaats  €         6.000  €         6.000  €    106.906
Incidentele lasten incl. begraafplaats  €         3.000-  €         3.000-  €     11.403-
Incidentele baten en lasten (B)  €         3.000  €         3.000  €     95.503
       
Resultaat verslagjaar (A+B) € 16.410- € 4.100- € 103.416
       
Mutaties bestemmingsreserves/-fondsen      
Onttrekkingen bestemmingsreserves  €       10.000    €     22.727
Onttrekkingen bestemmingsfondsen      €              -
Toevoegingen bestemmingsreserves  €         7.500-  €         4.500-  €    110.738-
Toevoegingen bestemmingsfondsen  €       13.000-  €       13.500-  €     16.088-
Totaal Mutaties bestemmingsreserves/-fondsen C  €       10.500-  €       18.000-  €    104.099-
       
Resultaat naar Algemene reserve (D) € -26.910 € -22.100 € -683
                                                                                                                
Toelichting

Met betrekking tot de begroting 2023 is er een fors tekort begroot. Dat tekort wordt veroorzaakt door een verwachte afname van de inkomsten uit verhuur van De Voorhof en uit Kerkbalans in combinatie met hogere kosten voor energie en predikantstraktementen. Het begrote tekort geeft reden tot zorg en de kerkenraad zal zich in 2023 ook nader bezinnen op maatregelen die het tekort moeten gaan verminderen. In de loop van het jaar 2023 zal de gemeente hier nader over geïnformeerd worden. De begroting over 2022 toonde ook al een tekort. Op dit moment is nog niet bekend hoe groot het tekort over 2022 daadwerkelijk zal zijn, maar vast staat dat het resultaat negatief zal zijn. 
De jaarrekening over 2021 kwam uit op een klein tekort  € 683,= , maar inmiddels zijn er wat zaken veranderd. De inkomsten Kerkbalans zijn gedaald doordat minder mensen bijdragen door vertrek uit de gemeente of door overlijden. Daarnaast zijn kosten voor de traktementen (=salaris) voor de predikanten inmiddels behoorlijk gestegen. 

Januari 2023, College van kerkrentmeesters
 
terug