ANBI Stichting Instandhouding Dorpskerk, ’t Heem en begraafplaats


A. Algemene gegevens
 
Naam ANBI:   Stichting Instandhouding Dorpskerk, 't Heem en Begraafplaats
RSIN/Fiscaal nummer 8659.88.328
KvK nummer 92302920
Website adres: www.hervormdvreeswijk.nl/stichting_idhb
E-mail: kerkrentmeestersvreeswijk@gmail.com
Adres Dorpskerk: Dorpsstraat 53
Postcode/Plaats: 3434 BP   Nieuwegein
Postadres: Postbus 1105
Postcode: 3430 BC
Plaats: Nieuwegein


Inleiding 

Op 14 december 2023 is de stichting Instandhouding Dorpskerk, ’t Heem en begraafplaats opgericht.
De oprichting van deze stichting vloeit voort uit het testament van de in december 2022 overleden heer F. van Zutphen, laatst wonend aan de Koninginnenlaan 28. De heer Van Zutphen is een groot deel van zijn leven als bestuurder en ambtsdrager verbonden geweest aan de Hervormde Gemeente Vreeswijk. Hij lid geweest van het college van notabelen en 13 jaar voorzitter van het college van kerkrentmeesters geweest.  Daarnaast heeft de heer Van Zutphen een grote voorliefde gehad voor de historie van Vreeswijk. Het dorp waar hij geboren en getogen was.
In zijn testament had hij dan ook bepaald dat aan de Hervormde Gemeente Vreeswijk een legaat van € 200.000,= moest worden toegekend voor instandhouding van de Dorpskerk, ’t Heem en de begraafplaats. Er was wel een bijzondere voorwaarde aan verbonden. Het legaat moest worden ontvangen en beheerd door een daartoe apart op te richten stichting. Het college van kerkrenmeester heeft deze voorwaarde graag uitgevoerd. Wij denken in dankbaarheid terug voor al het werk dat de heer Van Zutphen in leven heeft gedaan voor onze gemeente en ook dankbaar dat hij onze gemeente in zijn testament heeft opgenomen.

0. Vooraf

In dit beleidsplan legt het bestuur van de Stichting het beleid voor de komende jaren vast. Dit beleidsplan kent de volgende onderdelen:
 
 1. Doel
 2. Missie en Visie
 3. Werkwijze en doelgroepen
 4. Te bereiken doelen
 5. Organisatie
 6. Middelen
 7. Meerjaren begroting
 8. Financieel beheer

1. Doel

Het beleidsplan 2024 – 2029 is eerste beleidsplan van deze stichting en is gebaseerd op het doel zoals dat is verwoord in de statuten van de Stichting. Het doel van de Stichting geeft de  uitgangspunten en de kaders voor het beleid.

Het doel is als volgt verwoord:

De stichting heeft ten doel:
a. het onderhouden en het restaureren van drie van overheidswege
aangewezen monumenten van de Hervormde Gemeente Vreeswijk-
Nieuwegein:
 • de zeventiendeeeuwse Dorpskerk (daarbij ook gerekend het onderhoud van het kerkorgel), het achttien-eeuwse huis, geheten "'t Heem" naast het kerkgebouw;
 • de twee (2) genoemde bouwwerken respectievelijk geadresseerd Dorpsstraat 53 en 54;
 • de oorspronkelijk middeleeuwse Hervormde Begraafplaats, gelegen aan de Gildenborglaan te NieuwegeinVreeswijk;

b. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de
ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

2. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het op
regelmatige wijze plegen van onderhouds- en restauratiewerkzaamheden al dan
niet na advies van terzake deskundigen.


2. Missie en Visie

De missie van de stichting vloeit voort uit het doel en geeft aan wat de diepere overtuiging en het bestaansrecht is van de stichting. Deze missie kleurt het werk van de stichting.

De missie is als volgt verwoord:

“De Stichting wil de unieke waarde van de monumentale gebouwen van de Hervormde Gemeente Vreeswijk blijvend zichtbaar houden als kenmerkende onderdelen van het beschermde dorpsgezicht Vreeswijk.”

De wijze waarop invulling wordt gegeven aan deze missie de komende jaren is vastgelegd in de visie van de stichting. Visie is het vergezicht dat de stichting heeft met betrekking tot hetgeen de komende jaren is bereikt door de stichting.

De visie is als volgt verwoord:

“De Stichting heeft als visie dat: (i) de Hervormde Gemeente Vreeswijk een gezonde financiële basis heeft om op basis van de eigen onderhoudsplannen de genoemde monumentale gebouwen met behulp van de stichting in stand te houden, (ii) er nieuwe mogelijkheden zijn gevonden voor incidentele en  structurele geldstromen ten gunste van de Hervormde Gemeente Vreeswijk en (iii) er voldoende kennis en expertise beschikbaar is binnen of ten behoeve van de Hervormde Gemeente Vreeswijk om de materiële en belangen te kunnen behartigen.”  

3. Werkwijze en doelgroepen          

Vanuit de missie en de visie heeft de stichting de volgende werkwijze:
 1. Actief fondsenwerven door middel van acties en het benaderen van personen en instellingen.
 2. Met raad en daad bijstaan van Hervormde Gemeente Vreeswijk bij beheerszaken en  meerjarige beleidszaken.
 3. Subsidieverlening aan de Hervormde Gemeente Vreeswijk voor onderhoudskosten die vallen binnen het doel van de stichting.

Bij deze werkwijze worden de volgende doelgroepen onderscheiden:
 
 1. Fondsenwerven:
  • particulieren
  • charitatieve instellingen
  • verheden
  • bedrijfsleven
 2. Adviseren:
  • Kerkenraad Hervrmde Gemeente Vreeswijk
  • Cllege van kerkrentmeesters Hervormde Gemeente Vreeswijk
 3. Subsidieverlening:
 • Cllege van kerkrentmeesters van de Hervormde Gemeente Vreeswijk

4. Te bereiken doelen

Voor de komende beleidsplanperiode worden de volgende doelen gesteld:
 
 1. Fondsenwerven

In de komende jaren wordt een goed functionerende fondsenwerving opgezet en doorontwikkeld onder particulieren in en rond de Hervormde Gemeente Vreeswijk. Belangrijk onderdeel hiervan zijn structurele meerjarige toezeggingen.

Ook wordt gestart met het leggen van contacten met instellingen, overheden en bedrijfsleven met als doeleinde om cofinanciering te bereiken bij specifieke projecten ten behoud van de genoemde monumentale gebouwen.
 
 1. Adviseren

Indien de stichting gevraagd wordt door enig gremium van de Hervormde Gemeente Vreeswijk om te adviseren op een bepaald beleidsthema, zal de stichting hier serieus gehoor aan geven. De stichting kan ook uit eigener beweging ongevraagd adviezen aan de Hervormde Gemeente Vreeswijk geven.
 
 1. Subsidieverlening

De stichting zal subsidie verlenen aan de Hervormde Gemeente Vreeswijk voor onderhoud en restauratie van de drie genoemde onroerende zaken. De regels rondom de subsidieverlening is door het bestuur in een apart subsidiereglement vastgelegd.


5. Organisatie

De organisatie van stichting bestaat uit een bestuur die zelf alle werkzaamheden uitvoert. Op vlakken waar het nodig is kan sprake zijn van inhuur van expertise. De bestuurders werken onbezoldigd en de stichting kent geen betaalde medewerkers.  De in de staturen genoemde periode van 4 jaar voor bestuursleden vallen samen met de kalenderjaren. Bestuursleden zijn dus per einde van het kalenderjaar aftredend als hun periode van 4 jaar voorbij is.

6. Middelen

De stichting verwerft de middelen om de doelstelling te bereiken door het ontvangen van giften, actieve fondsenwerving en het verzorgen van diensten waar een vergoeding voor ontvangen wordt.


7. Meerjaren begroting

Voor de komende jaren verwacht de Stichting onderstaande exploitatieresultaten:
 
    2024 2025 2026 2027 2028
             
Opbrengsten            
Giften en donaties    €   1.000  €     1.250  €     1.500  €     1.750  €     2.000
Verzorgde diensten      €        300  €        300  €        500  €        500
Actie en overige inkomsten      €        150  €        150  €        150  €        150
Rente opbrengsten      €     3.200  €     3.200  €     3.200  €     3.200
 Totaal    €   1.000  €     4.900  €     5.150  €     5.600  €     5.850
             
Uitgaven            
Organisatielasten    €      150  €        150  €        150  €        150  €        150
toevoeging doelvermogen      €     4.000  €     4.000  €     4.500  €     5.000
Bank- en rentekosten    €      100  €        100  €        150  €        150  €        200
 Totaal    €      250  €     4.250  €     4.300  €     4.800  €     5.350
             
Saldo Exploitatie naar algemene reserve    €      750  €        650  €        850  €        800  €        500
             
Besteding doelvermogen    € -8.000  € -10.000  € -10.000  € -10.000  € -10.000


Bij deze exploitatie is op de grootste posten de volgende toelichting te geven:
 • Vanuit de fondsenwerving verwacht de stichting op termijn jaarlijks minimaal € 2.000 te ontvangen.
 • De Stichting zal zich oriënteren op specifieke doelen, samen met de Hervormde Gemeente Vreeswijk.
 • Voor voornoemde activiteiten zullen waar nodig additionele kosten gemaakt moeten worden.

Op basis van deze prognoses zal de Stichting een bescheiden eigen vermogen opbouwen. Deze algemene reserve is wel wenselijk om de organisatie in stand te houden.  Het eigen vermogen zal maximaal € 5.000,= bedragen. Een surplus komt dan ten goede aan het doelvermogen.

Klik hier voor alle gegevens van de stichting >
terug