ANBI Hervormde Gemeente Vreeswijk

A. Algemene gegevens
 
Naam ANBI:   Hervormde Gemeente Vreeswijk te Nieuwegein-Zuid
RSIN/Fiscaal nummer 8067.74.824
Website adres: www.hervormdvreeswijk.nl
E-mail: info@hervormdvreeswijk.nl
Adres Dorpskerk: Dorpsstraat 53
Postcode/Plaats:   3433 CM   Nieuwegein
Adres De Voorhof: Wiersdijk 8b
Postcode/Plaats: 3434 BP   Nieuwegein
Postadres: Postbus 1105
Postcode: 3430 BC
Plaats: Nieuwegein
 
De Hervormde Gemeente Vreeswijk te Nieuwegein is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten “. (ordinantie 1 artikel 1 lid 1 kerkorde).
Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 1 van de kerkorde.
De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk.Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: kerkorde Protestantse Kerk in Nederland.
De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Hervormde Gemeente Vreeswijk  te Nieuwegein-Zuid

B. Samenstelling bestuur

Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad 22 leden, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente.
Het College van kerkrentmeesters is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en de gebouwen van de gemeente, met uitzondering van diaconale aangelegenheden. De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening.  Het college bestaat uit tenminste drie leden. Verder  hebben zowel de kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het regionaal college voor de behandeling van beheerszaken. (Ordinantie 11, art. 3).

C. Doelstelling/visie
  1. De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.
    De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God.
  2. Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen.
  3. Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.
D. Beleidsplan

Het beleidsplan van de Protestantse Kerk kunt u vinden via deze link: Beleidsplan Protestantse Kerk in Nederland
Het beleidsplan van onze gemeente kunt u vinden via volgende link: Beleidsplan Hervormd Vreeswijk

E. Beloningsbeleid

De beloning van de predikant van onze gemeente is geregeld in de ‘Generale regeling rechtspositie predikanten’. De beloning van de overige medewerkers in loondienst, zoals kerkelijk werkers, kosters/beheerders, is geregeld in de ‘Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse kerk in Nederland’.
De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u via deze link: Generale regelingen Protestantse Kerk in Nederland.
Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

F. Verslag Activiteiten

De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad. Een uittreksel van de belangrijkste gegevens treft u hieronder aan.

G. Voorgenomen bestedingen

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk kerkenwerk (of kerk-zijn) vertoont een grote mate van continuïteit: de predikanten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. In de kolom begroting in het overzicht onder H. is dit cijfermatig in beeld gebracht.

H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting

Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de verschillende kolommen inzicht in de begrote en daadwerkelijke ontvangsten en bestedingen voor de jaren 2019, 2020 2021.  Deze cijfers zijn inclusief de exploitatie van de begraafplaats en inclusief de ontvangsten en bestedingen van Cross Culture Nieuwegein.
  
Rekening van Baten en Lasten   begroting  Begroting rekening rekening
  2021 2020 2020 2019
baten        
Verhuuropbrengsten onroerende zaken  €          56.400  €   56.200  €   50.561  €   58.062
Rente opbrengsten  €            1.200  €     2.200  €     2.394  €     2.624
Opbrengst Kerkbalans, collecten, giften  €        147.400  € 148.400  € 157.883  € 142.510
Door te zenden collecten en giften        
subsidies en bijdragen inclusief Pioniersplek  €          62.000  €   68.000  €   70.684  €   59.714
totaal baten (A)  €        267.000  € 274.800  € 281.522  € 262.910
         
lasten        
Kosten kerkelijke gebouwen excl. Afschrijvingen  €          43.400  €   40.900  €   77.555  €   73.484
kosten niet kerkelijke eigendommen en inventarissen  €            3.000  €     3.000  €     1.787  €     3.511
Kosten predikant en gastpredikanten  €        130.000  € 132.000  € 130.803  € 126.001
Kosten kerkelijke activiteiten incl. Pioniersplek  €          67.000  €   71.500  €   56.407  €   57.541
Afdracht quotum en solidariteitskas  €            8.750  €     8.900  €     8.862  €     8.806
Salarissen en vergoedingen  €            1.000  €     1.000  €     1.129  €     1.100
Kosten beheer en administratie  €            8.200  €     8.000  €     8.016  €     7.536
Rentelasten/bankkosten  €               900  €       750  €       650  €       832
totaal lasten (A)  €        262.250  € 266.050  € 285.209  € 278.811
         
Saldo exploitatie baten - lasten (A) € 4.750 € 8.750 € 3.687- € 15.901-
         
Incidentele baten en lasten         
Incidentele baten incl. begraafplaats  €            6.000  €     6.000  € 856.567  €   16.189
Incidentele lasten incl. begraafplaats  €            3.000-  €     3.000-  €     9.186-  €   12.362-
Incidentele baten en lasten (B)  €            3.000  €     3.000  € 847.381  €     3.827
         
Resultaat verslagjaar (A+B) € 7.750 € 11.750 € 843.694 € 12.074-
         
Mutaties bestemmingsreserves/-fondsen        
Onttrekkingen bestemmingsreserves      €   23.988  €   12.362
Onttrekkingen bestemmingsfondsen      €   16.507  €   12.702
Toevoegingen bestemmingsreserves  €            4.500-  €     4.500-  € 243.247-  €   16.189-
Toevoegingen bestemmingsfondsen  €          14.000-  €   17.000-  €   13.328-  €     4.500-
Totaal Mutaties bestemmingsreserves/-fondsen C  €          18.500-  €   21.500-  € 216.080-  €     4.375
         
Resultaat naar Algemene reserve (D) € -10.750 € -9.750 € 627.614 € -7.699
                                                                                                                   
Toelichting
 
In dit overzicht ziet u dat de kerk in 2020 een bedrag van € 627.614,= zou hebben overgehouden. Niets is echter minder waar. De cijfers geven een vertekend beeld vanwege een grotendeels papieren incidentele bate van € 856.567,= .
Het werkelijke verlies voor de kerk in het jaar bedraagt € 8.713,= (operationeel resultaat A van € -3.687 plus een toevoeging van € -5.026,= aan de bestemmingsreserve voor inventarissen en installaties).
Het verschil tussen dit negatieve resultaat en het grote positieve resultaat verklaren wij graag nader voor u.

De landelijke PKN heeft in 2020 nieuwe regels voor de jaarrekening opgesteld waarbij bepaald is dat de niet-kerkelijke gebouwen op de WOZ-waarde gewaardeerd moeten worden. Dat heeft geleid tot een papieren boekwinst op de waarde van de pastorie en ’t Heem van in totaal € 793.679,= .
Daarnaast heeft het college onderzoek gedaan naar de langlopende verplichtingen bij de begraafplaats. Dit heeft gecorrigeerd in een papieren correctie van € 21.144,=.  In 2019 heeft een extern bureau gekeken naar toekomstige onderhoudszaken voor onze gebouwen en welke kosten daar mee gemoeid zijn. Hieruit bleek dat onze reserveringen voor dit onderhoud te hoog waren opgenomen. We hebben de onderhoudsvoorziening met een bedrag van € 19.968,= gecorrigeerd. Tot slot is er nog een bedrag € 7.036,= van een oude subsidieregeling voor monumenten definitief als opbrengst geboekt. Deze correcties (die allen geen extra geld op de bankrekening hebben opgeleverd in 2020) bedragen in totaal € 841.827,= . Het resterend verschil met de totale incidentele opbrengst is de reguliere opbrengst van de begraafplaats in 2020.

Nieuwegein, mei 2021 College van Kerkrentmeesters


 
terug