ANBI Hervormde Gemeente Vreeswijk

A. Algemene gegevens
 
Naam ANBI:   Hervormde Gemeente Vreeswijk te Nieuwegein-Zuid
RSIN/Fiscaal nummer 8067.74.824
KvK nummer 76427579
Website adres: www.hervormdvreeswijk.nl
E-mail: info@hervormdvreeswijk.nl
Adres Dorpskerk: Dorpsstraat 53
Postcode/Plaats:   3433 CM   Nieuwegein
Adres De Voorhof: Wiersdijk 8b
Postcode/Plaats: 3434 BP   Nieuwegein
Postadres: Postbus 1105
Postcode: 3430 BC
Plaats: Nieuwegein
 
De Hervormde Gemeente Vreeswijk te Nieuwegein is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten “. (ordinantie 1 artikel 1 lid 1 kerkorde).
Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 1 van de kerkorde.
De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk.Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: kerkorde Protestantse Kerk in Nederland.
De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Hervormde Gemeente Vreeswijk  te Nieuwegein-Zuid

B. Samenstelling bestuur

Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad 22 leden, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente.
Het College van kerkrentmeesters is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en de gebouwen van de gemeente, met uitzondering van diaconale aangelegenheden. De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening.  Het college bestaat uit tenminste drie leden. Verder  hebben zowel de kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het regionaal college voor de behandeling van beheerszaken. (Ordinantie 11, art. 3).

C. Doelstelling/visie
  1. De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.
    De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God.
  2. Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen.
  3. Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.
D. Beleidsplan

Het beleidsplan van de Protestantse Kerk kunt u vinden via deze link: Beleidsplan Protestantse Kerk in Nederland
Het beleidsplan van onze gemeente kunt u vinden via volgende link: Beleidsplan Hervormd Vreeswijk

E. Beloningsbeleid

De beloning van de predikant van onze gemeente is geregeld in de ‘Generale regeling rechtspositie predikanten’. De beloning van de overige medewerkers in loondienst, zoals kerkelijk werkers, kosters/beheerders, is geregeld in de ‘Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse kerk in Nederland’.
De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u via deze link: Generale regelingen Protestantse Kerk in Nederland.
Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

F. Verslag Activiteiten

De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad. Een uittreksel van de belangrijkste gegevens treft u hieronder aan.

G. Voorgenomen bestedingen

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk kerkenwerk (of kerk-zijn) vertoont een grote mate van continuïteit: de predikanten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. In de kolom begroting in het overzicht onder H. is dit cijfermatig in beeld gebracht.

H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting

Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de verschillende kolommen inzicht in de begrote en daadwerkelijke ontvangsten en bestedingen voor de jaren 2019, 2020 2021.  Deze cijfers zijn inclusief de exploitatie van de begraafplaats en inclusief de ontvangsten en bestedingen van Cross Culture Nieuwegein.
   
Rekening van Baten en Lasten   begroting   begroting  rekening rekening
  2022 2021 2021 2020
baten        
Verhuuropbrengsten onroerende zaken  €       51.700  €   56.400  €   52.358  €   50.561
Rente opbrengsten  €         1.200  €     1.200  €       238  €     2.394
Opbrengst Kerkbalans, collecten, giften  €      145.500  € 147.400  € 159.126  € 157.883
Door te zenden collecten en giften  €                -      
subsidies en bijdragen inclusief Pioniersplek  €       52.000  €   62.000  €   56.665  €   70.684
totaal baten (A)  €      250.400  € 267.000  € 268.387  € 281.522
         
lasten        
Kosten kerkelijke gebouwen excl. Afschrijvingen  €       43.200  €   43.400  €   52.482  €   77.555
kosten niet kerkelijke eigendommen en inventarissen  €         1.500  €     3.000  €     2.404  €     1.787
Kosten predikant en gastpredikanten  €      136.800  € 130.000  € 125.708  € 130.803
Kosten kerkelijke activiteiten incl. Pioniersplek  €       56.600  €   67.000  €   59.808  €   56.407
Afdracht quotum en solidariteitskas  €         8.600  €     8.750  €     8.074  €     8.862
Salarissen en vergoedingen  €         1.800  €     1.000  €     2.349  €     1.129
Kosten beheer en administratie  €         8.000  €     8.200  €     8.141  €     8.016
Rentelasten/bankkosten  €         1.000  €       900  €     1.508  €       650
totaal lasten (A)  €      257.500  € 262.250  € 260.474  € 285.209
         
Saldo exploitatie baten - lasten (A) € 7.100- € 4.750 € 7.913 € 3.687-
         
Incidentele baten en lasten         
Incidentele baten incl. begraafplaats  €         6.000  €     6.000  € 106.906  € 856.567
Incidentele lasten incl. begraafplaats  €         3.000-  €     3.000-  €   11.403-  €     9.186-
Incidentele baten en lasten (B)  €         3.000  €     3.000  €   95.503  € 847.381
         
Resultaat verslagjaar (A+B) € 4.100- € 7.750 € 103.416 € 843.694
         
Mutaties bestemmingsreserves/-fondsen        
Onttrekkingen bestemmingsreserves      €   22.727  €   23.988
Onttrekkingen bestemmingsfondsen      €            -  €   16.507
Toevoegingen bestemmingsreserves  €         4.500-  €     4.500-  € 110.738-  € 243.247-
Toevoegingen bestemmingsfondsen  €       13.500-  €   14.000-  €   16.088-  €   13.328-
Totaal Mutaties bestemmingsreserves/-fondsen C  €       18.000-  €   18.500-  € 104.099-  € 216.080-
         
Resultaat naar Algemene reserve (D) € -22.100 € -10.750 € -683 € 627.614
                                                                                                                
Toelichting
In het bovenstaande ziet u dat het tekort over het jaar 2021 uit is gekomen op € 683,= terwijl er een veel groter tekort begroot was. Er zijn twee grote oorzaken voor het lagere tekort. Allereerst waren de inkomsten hoger dan begroot. Ondanks het lagere kerkbezoek door de corona crisis zijn de opbrengsten collecten en giften toch hoger uitgevallen omdat veel gemeenteleden giften via de bank hebben overgemaakt. Daarnaast waren de kosten voor de traktementen (=salaris) voor de predikanten veel lager dan begroot vanwege een eenmalige verlaging van de bijdragen aan de landelijke kerk. Het grote bedrag aan incidentele baten is veroorzaakt door de jaarlijkse verplichte herwaardering van de WOZ-waarden van de pastorie en de appartementen boven 't Heem. Dit was in 2021 € 89.000,= . Dat is dus alleen een bate op papier geweest. Het overige bedrag aan incidentele baten is de reguliere opbrengst van de begraafplaats. De onttrekkingen aan de reserves en voorzieningen waren bedoeld voor de aanschaf van de afzuiginstallaties en nieuwe apparatuur in De Voorhof. Het college van kerkrentmeesters is dankbaar dat het tekort zo laag is uitgevallen. Dit geeft echter geen garantie voor de toekomst. Voor het jaar 2022 zien de cijfers er een stuk minder rooskleurig uit.

Nieuwegein, mei 2022 College van Kerkrentmeesters


 
terug