Inzage begrotingen 2024


De begrotingen 2024 van het college van kerkrentmeesters ligt van 11 tot en met 16 december ter inzage bij ouderling- kerkrentmeesters M. Monrooij (kerkrentmeestersvreeswijk@gmail.com).


De begroting 2024 van het college van diakenen ligt in dezelfde week ter inzage bij diaconaal rentmeester W. Roseboom (wgroseboom@casema.nl).

U kunt met hen via de mail contact opnemen als u de begroting wilt inzien. 
Beide begrotingen zullen binnenkort ook op de website gepubliceerd worden onder de ANBI-gegevens. 

 

Hulp bij Kaarslicht in Vreeswijk


Woensdagavond 13 december zijn de Dorpskerk en ’t Heem weer open om bezoekers te ontvangen.
We hebben hiervoor hulp nodig.

Om 16.30 uur voor het neerzetten van de potjes met waxinelichtjes bij de kerk.

Tussen 18.30 uur en 21.45 uur voor het zetten en schenken van koffie/thee en limonade en om mensen welkom te heten en een praatje te maken.

Wilt u/jij (een deel van) deze avond helpen dan kunt u dit aangeven aan Teun Schiltkamp t.schiltkamp@casema.nl.
 

Cross Culture Christmas


Zaterdag 23 december (16:30 tot 20:00) organiseren we weer een kerst-evenement in De Voorhof om iets van Gods Liefde te delen met anderen.
We bieden een heerlijke 3-gangen kerstmaaltijd aan met omlijsting van muziek, een evangelie boodschap en een kinder-toneelstuk.
Extra bijzonder natuurlijk voor mensen die zonder familie in Nederland zijn, of weinig sociale contacten hebben. Want Kerst vier je samen, toch?
Je kunt op verschillende manieren meehelpen (serveren, afwassen, zaal opruimen, hulp bij kinderen, etc.). Het kan ook een mooie gelegenheid zijn om eens iemand mee te nemen, die niet bekend is met kerk of Jezus. Er is vertaling in allerlei talen aanwezig, we richten ons bewust ook op mensen met een migratieachtergrond. Jezus doorbreekt muren die wij mensen vaak maken. Hij draait alles om. Arm is rijk. Zwak is sterk. Klein is groot!
Wil je meehelpen? Geef je op (ook welke tijden je evt. kunt) bij: Michele Atsma - De Silva (06 82 53 09 13), of via: info@cross-culture-nieuwegein.nl
 

Advent


Altijd weer mooi vind ik de Adventsperiode. De tinteling. De start van een nieuw kerkelijk jaar, het weer gaan verwachten, mogen uitzien naar.. nu al.. terwijl het nog december is..en donker.
“Nun kommt der heiden Heiland”. In de hoop dat Hij eens voorgoed zal komen en het Licht het donker volledig voordrongen heeft.

Ik wens u en jou een gezegende Adventstijd toe.
Ds. Rik de Pater
 

Kerstpotten 2023Deze hele maand staan de zogenaamde kerstpotten weer bij de uitgang en wordt er langs deze weg gecollecteerd voor uit huis geplaatste kinderen die wonen in 28 gezinshuizen in het dorp De Glind, dat bij Barneveld ligt..
U kunt meer informatie hierover lezen in de flyer die vandaag wordt uitgedeeld.
Wat zou het mooi zijn als we met elkaar een flink bedrag voor dit doel inzamelen.

De diakenen bevelen dit dan ook graag bij u aan. U kunt uw bijdrage ook overmaken op de rekening van de diaconie, NL49 RABO 0373 7395 91   

Vredegroet vanuit Cross Culture!


Eén week in het jaar waarop je sores even niet alleen op je eigen schouders drukt? Afgelopen zomer ging Cross Culture voor de 10e zomer op rij met elkaar een midweek weg: op groepsvakantie! Op een kamplocatie aan de Kraaijenbergse plassen bij het dorpje Beers. Zo’n 60 mensen van allerlei achtergronden, kleuren en leeftijden gingen mee.


Lees hier verder
Lees meer 

Hand vol koren 2024

Bent u nog op zoek naar een geschikt dagboekje dan is dit wat voor u!
Hand vol koren wordt uitgegeven door de GZB en is het meest verkochte dagboekje van Nederland. Hierin staan elke dag overdenkingen voor jong als oud geschreven door predikanten, zendingswerkers en jeugdwerkers. Tevens staan er altijd leuke puzzels, recepten en zendingsverhalen in. Een mooi boekje wat u een heel jaar kunt gebruiken voor maar 14,95 euro.
Wilt u een boekje bestellen kunt u dit doorgeven via pvanwalsum@mededinger.nl / 06-5318 7229

Als u elk jaar al een boekje ontvangt hoeft u niets te doen en ontvangt u automatisch weer een boekje. Mocht u willen afbestellen dan horen we het graag.
Namens de zendingscommissie


 

Blad ruimen

Op 25 november hebben een aantal gemeenteleden in een gezamenlijke actie de begraafplaats ontdaan van bladeren. De begraafplaats ziet er weer keurig uit. Na afloop is er met met elkaar koffie gedronken met cake van Annemarie en Hettie. Bedankt mannen!

klik hier voor meer foto's
Lees meer 

Kerkbalans


Nu het einde van het jaar alweer bijna in zicht is, willen we u en jou vragen om na te gaan of de toegezegde bijdrage voor 2023 inmiddels is overgemaakt. Tot op heden hebben we nog niet alle bijdragen ontvangen, daarom vragen wij hiervoor de aandacht. Het juiste bankrekeningnummer voor de Kerkbalansbijdrage is:
NL 85 RABO 0373 7312 80.

Daarnaast zijn de kerkrentmeesters al volop bezig met de voorbereidingen voor 2024. Evenals vorig jaar kunt u ook voor 2024 digitaal deelnemen aan de Actie Kerkbalans. De gemeenteleden die in 2023 al digitaal hebben deelgenomen zullen ook voor 2024 een mail ontvangen om hun bijdrage via een link naar de webshop door te geven.
Als u voor 2024 ook digitaal wilt deelnemen, dan kunt u dat per e-mail kenbaar maken aan: kerkrentmeesters@hervormdvreeswijk.nl
Graag ontvangen wij uw verzoek voor 'digitale ‘deelname uiterlijk 1 dec. a.s. , zodat wij daarmee rekening kunnen houden met het samenstellen van de looplijsten en de verdere voor bereidingen.
Bij voorbaat dank voor uw medewerking, Chris Buitenweg en André Damstra.
 

Preek 3e avond wijkbijbelkringen


Inmiddels draaien de wijkbijbelkringen al weer even dit seizoen.
Tussen haakjes: Zit u nog niet op een kring en zou u mee willen gaan doen of zelf een nieuwe kring starten?
Voor meer informatie en aanmelding kunt u contact opnemen met mw. Klazien Bax (E k.bax@kpnplanet.nl T 06-2275 9837).
Voor de 3e avond van het seizoen – in deze maand november – staat inmiddels de bijbehorende preek over Genesis 39 die ik eerder heb gehouden op de website.

HVD-jaarvergadering


Op de HVD-jaarvergadering van 14 november heeft Alie Gelderblom na 20 jaar liefdevolle inzet haar voorzittershamer overgedragen aan Yke ten Kate. We zijn Alie zeer dankbaar voor al haar inzet.
Mede hierdoor is er nu een open plek in ons bestuur en wij hopen dat u/jij ons wilt komen bijstaan. Kom eens vragen of kijken of u/jij het leuk vindt.
Telefoon van Yke is 06 - 536 813 25
Klik hier voor fotoimpressie
 
Lees meer 

Kersttassenactie


Ook dit jaar willen we als gezamenlijke kerken weer een kerstactie organiseren. Hierbij hebben we weer veel hulp nodig. We verwachten een toename van het aantal aanvragen gezien de huidige financiële situatie van veel mensen in Nederland en we willen graag iedereen voorzien van een tas. Wat kunt U doen?
-Adressen aanleveren van mensen die een kersttas goed kunnen gebruiken.  Adressen aanleveren voor 25 november.
-Meehelpen als chauffeur. Op vrijdag 15 december (tussen 10 en 17 uur) of zaterdag 16 december (tussen 10 en 12 uur) kunnen de tassen worden opgehaald om  te bezorgen.
Contactpersoon is diaken Peter van Walsum. Opgave graag via e-mail vanwalsum@mededinger.nl.
Als u de collecte heeft gemist voor dit doel kunt u alsnog overmaken naar de rekening van de Diaconie Hervormd Vreeswijk NL49 RABO 0373 739 591 met vermelding D.P.N.
Bedankt namens de diaconie.

Najaarsactie 2023


Dit jaar is gekozen voor twee actuele thema's. Als eerste: de energiekosten.
Ondanks de daling van de tarieven, was er in 2023 sprake van een verdriedubbeling van de kosten t.o.v. 2022. We proberen een buffer op te bouwen om de energiekosten in de komende jaren te kunnen blijven betalen.
Het tweede doel van de najaarsactie is het vormen van een fonds waarmee we de kosten van onze predikanten kunnen blijven betalen. Zeker nu ds. Glismeijer tijdelijk is uitgevallen, hebben we te maken met extra kosten voor gastpredikanten en misschien ook kosten voor de opvang van het pastorale werk.
Het bankrekeningnummer voor de najaarsactie is:     NL32 RABO 0373 7312 64
Wilt u bij uw gift vermelden dat voor de najaarsactie is?

Wij danken u bij voorbaat voor uw bijdrage!
Uw kerkrentmeesters

20-11-2023 NAJAARSACTIE
De nieuwe tussenstand van de najaarsactie is: 15.250  euro. Alvast hartelijk dank!
We hopen dat we het mooie resultaat van vorig jaar te kunnen evenaren. Er was toen totaal € 18.000,00 binnengekomen. 
 

HCV


Hervormd Vreeswijk College (HVC)


Het Hervormd Vreeswijk College organiseert voor het seizoen 2023-2024 acht avonden over Christelijke Toekomstverwachting en Israël.

Voor het thema is gekozen omdat het christendom is ontstaan uit het Jodendom. De profeten van Israël spelen dan ook een belangrijke rol in de christelijke toekomstverwachting.
 
Datum Spreker Onderwerp
20-12-23 Dr. G.J. (Gert) van Klinken Christelijke toekomstverwachting en Israël in de Middeleeuwen en ten tijde van de Reformatie.
31-01-24 Dr. M. (Theo) van Campen Christelijke toekomstverwachting en Israël ten tijde van de Nadere Reformatie.
28-02-24 Prof. Dr. M.J. (Mart-Jan) Paul Christelijke toekomstverwachting en Israël in de 18e en 19e eeuw.
10-04-24 Dr. S (Sam) Janse en K. (Koos) van Noppen Christelijke toekomstverwachting en Israël? De schepping zucht!
15-06-24 Prof. Dr. J. (Jan) Hoek Leven met verwachting hier en nu.

 

De avonden zijn vrij toegankelijk. Wel zal er elke avond gecollecteerd worden ter bestrijding van de onkosten.
 

Kom ook naar onze koffieochtend

We hebben zoals u ziet weer heerlijk koffie gedronken met elkaar zoals iedere donderdag ochtend. En natuurlijk worden er gesprekken gevoerd, over alledaagse zaken. De ene keer "luchtig" en de andere keer serieuse. 

Misschien heeft u ook zin om een keer aan te schuiven.
Elke donderdag om 10.00 uur naar de Voorhof waar de staat de koffie voor u klaar staat. 
 

Het ontmoetingsplein


Vorige week heeft ons hoveniersbedrijf het ontmoetingsplein bij de ingang van de Dorpskerk op ons verzoek uitgebreid, zodat er extra ruimte is voor ontmoeting na de kerkdienst.
De nieuwe ruimte kan tijdens de kerkdiensten ook gebruikt worden door de creche als ze samen met de kinderen buiten willen spelen.
Het kleine boompje tussen 't Heem en de Dorpskerk hebben we weg laten halen, omdat deze boom niet goed groeide. Wij hebben besloten om in plaats daarvan een vaste parasol te gaan plaatsen die gebruikt kan worden tijdens het koffiedrinken zodat u zowel tegen de zon als tegen de regen beschermd wordt!.
De kerkrentmeesters.

Open Dorpskerk


In de coronaperiode hadden we Iedere zaterdag de open Dorpskerk tussen 14.00 uur en 16.00 uur.
De Dorpskerk was open voor “toevallige bezoekers” maar ook voor gemeenteleden.
Het zou mooi zijn als dit stukje gemeentewerk door kan blijven gaan.
Daarom willen we inventariseren of er weer gemeenteleden zijn die het leuk vinden om in de zomerperiode hierbij aanwezig te zijn.
Wilt u als gemeentelid hieraan een steentje bijdragen? Meldt u zich dan bij Teun Schiltkamp.
U kunt ook bellen 06-139 234 94 of mailen: t.schiltkamp@casema.nl
 

Download nu de Appostel app


Onze gemeente maakt gebruik van de Appostel app.
Via deze app bent u altijd en overal betrokken bij onze gemeente.
Met de app kunt u alle kerkelijke geldzaken op één plek beheren.
Via Appostel kunt u op een gemakkelijke manier bijvoorbeeld giften doen (collecten, kerkbalans, najaarsactie e.d.) óf collectebonnen bestellen.
U kunt Appostel downloaden via de App Store (Apple) of Google Play (Android).
Daarna kunt u in de app onze gemeente koppelen en is de app gereed voor gebruik.

Hier leest u de Appostel-handleiding
 

Herkennen wij elkaar nog na corona?


Hopelijk kunnen wij, na de Corona-beperkingen, bij en in de kerk elkaar weer ontmoeten. Maar herkennen wij elkaar dan nog?

Het helpt als we op de ledenlijst van onze website een foto toevoegen.  Een aantal leden hebben dat al gedaan. 

Mogelijk lukt het u om de een of andere reden niet, b.v. omdat de foto van u te groot is. (Maximaal 1 MB) 

Een oplossing daarvoor is om de foto naar de webmaster te sturen (webmaster@hervomdvreeswijk.nl) die hem dan op de ledenlijst zet.

Met vriendelijke groet,
Bert Berger en Hielke van Oostrum (Webmasters)


 

Wegwijs op de website


Na vele jaren trouwe dienst is de website gemoderniseerd zodat hij weer jaren mee kan.
Door de vernieuwing werkt de website ook beter op een tablet en smartphone. Tevens is het zoeken naar bepaalde informatie makkelijker gemaakt d.m.v. een index. De rubriek “Meeleven” is o.a. ook nieuw waar "het wel en wee" van de gemeenteleden te vinden is. Voor deze rubriek moet wel ingelogd worden net zoals bij “Ledenlijst”

Nieuw is ook dat de liederenbladen voortaan direct bij de kerkdiensten geplaatst worden en daar te downloaden zijn. 

Het weekbericht is voortaan bij “Gemeentenieuws” te vinden en downloaden. Daarvoor moet er wel ingelogd worden. 
Online zijn de kerkdiensten te volgen bij “Kerkdienstgemist” op de Welkom pagina.

Een gebruiksaanwijzing hoe een eigen foto op de ledenpagina geplaatst kan worden, een account (Mijn HGV) te activeren en te beheren is en een overzicht waar u verschillende artikelen kunt vinden zijn hieronder te downloaden.

Lees hier verder.
 
Lees meer