Algemene informatie


Op 14 december 2023 is de stichting Instandhouding Dorpskerk, ’t Heem en begraafplaats opgericht.
De oprichting van deze stichting vloeit voort uit het testament van de in december 2022 overleden heer F. van Zutphen, laatst wonend aan de Koninginnenlaan 28. De heer Van Zutphen is een groot deel van zijn leven als bestuurder en ambtsdrager verbonden geweest aan de Hervormde Gemeente Vreeswijk. Hij lid geweest van het college van notabelen en 13 jaar voorzitter van het college van kerkrentmeesters geweest.  Daarnaast heeft de heer Van Zutphen een grote voorliefde gehad voor de historie van Vreeswijk. Het dorp waar hij geboren en getogen was.
In zijn testament had hij dan ook bepaald dat aan de Hervormde Gemeente Vreeswijk een legaat van € 200.000,= moest worden toegekend voor instandhouding van de Dorpskerk, ’t Heem en de begraafplaats. Er was wel een bijzondere voorwaarde aan verbonden. Het legaat moest worden ontvangen en beheerd door een daartoe apart op te richten stichting. Het college van kerkrenmeester heeft deze voorwaarde graag uitgevoerd. Wij denken in dankbaarheid terug voor al het werk dat de heer Van Zutphen in leven heeft gedaan voor onze gemeente en ook dankbaar dat hij onze gemeente in zijn testament heeft opgenomen.
Het bestuur van de stichting zal (eveneens op grond van de bepalingen in het testament) bestaan uit drie leden die door het college van kerkrentmeesters benoemd worden en twee leden die door de kerkenraad benoemd worden. Het bestuur bestaat uit de volgende leden:
  1. Dhr. M.J. Monrooij, voorzitter
  2. Dhr. B.J. Lensen, secretaris
  3. Dhr. G. Koekman, penningmeester
  4. Dhr. H. Mastenbroek, lid
  5. Dhr. R.H. Postma, lid
Het bestuur zal zorg dragen voor het uitvoeren van het doel van de stichting zoals dat verwoord is in de statuten en in het beleidsplan van de stichting.
Het bestuur van stichting is bereikbaar via de contactgegevens van de Hervormd Gemeente Vreeswijk: kerkrentmeestersvreeswijk@gmail.com of telefonisch via de voorzitter 030-6064771.

Ondersteunen van de stichting
Voor het uitvoeren van het doel van de stichting moet een doelvermogen in stand worden gehouden. Daarom zal de stichting ook actief aan de slag gaan met fondsenwerving.  Als u de stichting financieel wilt ondersteunen dan kunt u een bijdrage storten op  bankrekening NL21RABO0373748825 ten name van St. Instandhouding Dorpskerk, ’t Heem en begraafplaats te Nieuwegein. De stichting heeft een ANBI status en giften zijn daarmee aftrekbaar voor de inkomstenbelasting.

Jaarverslag 2023
De stichting is op 14 december 2023 opgericht. De enige activiteit die in 2023 heeft plaatsgevonden is het aanvragen van een bankrekening bij de kerkelijke bankinstelling SKG te Gouda. Deze bankrekening is in januari 2024 geopend. Het legaat is ook in januari 2024 ontvangen.

Klik hier voor het beleidsplan >

Klik hier voor de meerjarenbegroting >

Klik hier voor het subsidieregelement > 

Klik hier voor de ANBI gegevens > 
terug